Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne verjetnosti in statistike. Definicija verjetnosti, računanje z dogodki, pogojna verjetnost, obrazec razbitja in Bayesov obrazec, Bernullijevo zaporedje neodvisnih poskusov, Laplaceov intervalski obrazec, funkcija napake, Bernullijev zakon velikih števil; Slučajne spremenljivke in vektorji, diskretne in zvezne porazdelitve, neodvisnost slučajnih spremenljivk, funkcije slučajnih spremenljivk, funkcije slučajnih vektorjev, pogojne porazdelitve, gostota zvezne pogojne porazdelitve;Matematično upanje, disperzija in višji momenti, karakteristične funkcije, zaporedja slučajnih spremenljivk in slučajni procesi, limitni izreki, šibki in krepki zakon velikih števil, neenakost Čebiševa, Centralni limitni izrek; Osnovna naloga statistike, porazdelitve vzorčnih statistik, vzorčno povprečje, reprodukcijska lastnost normalne porazdelitve, hi-kvadrat porazdelitev, Studentova porazdelitev, (intervalsko) ocenjevanje parametrov, intervali zaupanja, testranje statističnih hipotez, analiza variance, kovariance in linearne regresije.