Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te
metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva,Osnovne operacije z
vektorji, sistemi linearnih enačb, determinante, vektorski prostori, linearne preslikave, operacije z
matrikami, simetrične in ortogonalne matrike, lastni vektorji in lastne vrednosti.