Weekly outline

 • General

  Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  asistenti:   Mimoza Naseska, Jakob Novak, Andrej Petelin, Jan Ravnik in Jaka Vodeb


  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje (obvezna prisotnost) in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov, po navadi isti dan ali največ nekaj dni za terminom pisnega izpita (termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS). Na ustnem delu izpita študent odgovarja na dve naključno izbrani vprašanji iz nabora 20 vnaprej znanih vprašanj. Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.  Izpitni rok 26. 8.  2019: Vaje in predavanja !

  V sistemu Studis se prijavite samo na računski del izpita! Na teoretični del lahko pridete brez prijave. 

  Računski del (vaje) se piše ob 12:15 v predavalnici PA. Študentje z odobrenim podaljšanim časom pisanja pričnejo pisati ob 11:30 v PA. 

  Predavanja/teoretični del izpita bo potekal ob 14:00 do 14:20 v PA. 


 • 1 October - 7 October

  Torek, 2. 10. 2018: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

  Tuesday, 2. 10. 2018: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.


  Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

  • 8 October - 14 October

   Torek, 9. 10. 2018: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni, sila teže, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju.

   Tuesday, 9. 10. 2018: Forces, Newton's laws of motion, Weight, Static and kinetic friction, Centripetal force


   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

   • 15 October - 21 October

    Torek 16.10.2018, Delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gravitacija, gibalna količina

    Tuesday 16.10.2018, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Gravity, Linear momentum


    Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum

    • 22 October - 28 October

     Torek 23.10.2018, Prožni trk, navor, Newtonov zakon za vrtenje.

     Tuesday 23.10.2018, Elastic collision, Torque, Newton's law for rotation.

     Halliday, Resnick, Walker: Chapter 10 - Collisions, Chapter 11 - Rotation.

     • 29 October - 4 November

      Torek, 30.10.2018: Kinetična energija pri vrtenju.Vrtilna količina, Keplerjevi zakoni

      Tuesday, 30.10. 2018:  Kinetic energy of rotation. Angular momentum, Kepler's Laws

      Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11-Rolling,Torque, and Angular Momentum

      Vaje v torek in petek potekajo po urniku! Študente iz ostalih skupine vaj prosimo, da se udeležijo kakšnih drugih vaj. Ker gre za poseben teden, bomo na vajah predvsem utrjevali že obravnavano snov, na predavanjih pa ni domače naloge.

      • 5 November - 11 November

       Torek, 6.11.2018: Precesija in nihanje, uvod v valovanje.

       Tuesday,  6. 11. 2018: PrecessionOscillations and introduction to waves.

       Halliday, Resnick, Walker: Chapter 15-Oscillations, Chapter 16 - Waves


       • 12 November - 18 November

        Torek, 13.11.2018: Valovanje. Električni naboj, električno polje, električni potencial in električna napetost,  električna potencialna energija

        Tuesday, 13.11.2018: Waves ,Electric charge, Electric field, Electric Potential and Electric Voltage, Electric Potential Energy


        Halliday, Resnick, Walker: Chapter 16 - Waves

        Halliday, Resnick, Walker: Chapter 21 - Electric Charge, Chapter 22-Electric Fields, Chapter 24-Electric Potential

        • 19 November - 25 November

         Torek 20.11.2018: Električni kondenzator, odziv različnih snovi na električno polja.

         Tuesday, 20.11.2018: Electric capacitor, Response of different materials to electric field


         Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance


         • 26 November - 2 December

          Torek 27. 11. 2018: Električni tok in električna vezja. Sila med magnetnima dipoloma, magnetno polje v okolici permanentnih magnetov in magnetno polje v okolici vodnikov s tokom (zanka, tuljava, žica s tokom), energija magnetnega dipola v magnetnem polju

          Tuesday, 27. 11. 2018: Electric current and electric circuits. Force between magnetic dipoles, magnetic field of permanent magnets and magnetic field due to electric currents (current loop, selenoid, current-carying wire), energy of magnetic dipole in magnetic field


          Halliday, Resnick, Walker: Chapter 26-Current and Resistance, Chapter 27-Circuits,  Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents

          • 3 December - 9 December

           Torek 4. 12. 2018: Sila magnetnega polja na vodnik s tokom, Odziv snovi na magnetno polje.

           Tuesday, 4. 12. 2018: Magnetic force on a current-carrying wire, Response of materials to magnetic field.


           Halliday, Resnick, Walker: Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents, Chapter 23-4 till the end of the chapter: Magnets

           • 10 December - 16 December

            Torek 11. 12. 2018: Indukcija, magnetna energija tuljave, električni transformator, vezja z izmeničnim tokom

            Tuesday, 11. 12. 2018: Induction, magnetic energy of a selenoid, electrical transformer, alternating current (AC) circuits


            Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 30: Induction and Inductance, Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

            • 17 December - 23 December

             Torek 18. 12. 2018: Vezja z izmeničnim tokom - primeri, električni nihajni krog, energija nihanja

             Tuesday, 18. 12. 2018: Alternating current (AC) circuits - examples, LC electric oscillator, oscillation energy


             Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

             • 24 December - 30 December

              Ta teden NI predavanj IN vaj zaradi praznikov.

              • 31 December - 6 January

               Ta teden NI predavanj zaradi praznikov.

               Vaje potekajo v četrtek in petek, kjer se utrjuje že predelana snov.

               • 7 January - 13 January

                TA TEDEN ZARADI BOLEZNI ODPADEJO PREDAVANJA!

                Vaje potekajo normalno po urniku.

                • 14 January - 20 January

                 Torek 15. 1. 2019, Elektronski oscilator, Elektromagnetno (EM) valovanje, svetloba kot EM valovanje, interferenca

                 Tuesday, 15. 1. 2019: Electronic oscillator, Electromagnetic (EM) waves, Light as electromagnetic radiation, interference

                 Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 33: Electromagnetic waves, Chapter 35: Interference