Weekly outline

 • Algoritmi in podatkovne strukture 1

  Namen predmeta je izpopolniti in utrditi znanje iz programiranja (predvsem rekruzije), naučiti se načrtovati algoritme in analizirati njihovo časovno zahtevnost, spoznati osnovne abstraktne podatkovne tipe, kot so seznam, množica, sklad, vrsta, preslikava, drevo, slovar, prioritetna vrsta, disjunktne množice in (ne)usmerjeni graf,  in operacije na njih ter osnovne in učinkovite implementacije le teh.

 • 1 October - 7 October

  Začetek predavanj:
  -  Pregled predmeta in študentskih obveznosti
  - rekurzija (faktoriela, Fibonacci, maximalno ptevilo, potenciranje, višina drevesa, izračun izraza, hanoi)
  - ADT stack (brez implementacije)
  - repna rekurzija: hanoi, faktoriela?
  - Fibonacci iterativno (dinamično programiranje)


  Laboratorijske vaje začnejo v naslednjem tednu 

   

  • 8 October - 14 October

   Predavanja:

   - splošna shema za spreminjanje rekurzije v iteracijo s skladom
   - primer permutacije
   - časovna zahtevnost algoritmov
      - asimptotična (velikostni red) (notacija veliki O, poenostavljanje funkcij, primeri, rekurenčne enačbe za rekurzivne algoritme)

   Laboratorijske vaje: rekurzija


   • 15 October - 21 October

    PREDAVANJA:

      - dejanski čas, primeri
       - razmerja med funkcijami
    - Abstraktni podatkovni tip
    - seznami: ADT List,  abstract class List
         - primer: vsota seznama števil (iterativno in rekurzivno)
         - implementacija: enosmerni seznam s kazalci
         - dvosmerni seznam s kazalci, polje, kurzorji
     

     

    - Laboratorijske vaje: rekurzija

    • 22 October - 28 October

     PREDAVANJA:

     - ADT SET
     - ADT QUEUE
     - ADT STACK
     - Reševanje problemov
     - Reševanje problemov z algoritmi


     Laboratorijske vaje: linearni seznam

     • 29 October - 4 November

      PREDAVANJA zaradi praznika odpadejo

      TA TEDEN VAJE BODO, vendar preusmerjene skupine v sredo in četrtek na druge dneve!

      Laboratorijske vaje: sklad in vrsta

       

      • 5 November - 11 November

       PREDAVANJA:

       - pregled strategij preiskovanja (optimalne, suboptimalne, stohastične, DN binomski koef.),
       - razvoj algoritmov
       - primer razvoja algoritma: križišče, barvanje grafov, greedy       • 12 November - 18 November

        PREDAVANJA:

        - ADT Preslikava,  zgoščene tabele, Javanske zbirke
        - preskočni seznami
        - drevesa: ADT TREE, height, izpisi


        • 19 November - 25 November

         PREDAVANJA:

         - Implementacije dreves (polje, kazalci)
         - binarna drevesa
         - izrazna drevesa, evaluate
         - kontekstno neodvisne gramatike
         - gradnja izraznega drevesa s pomočjo stream-tokenizerja

         Laboratorijske vaje: 

         - preslikava


         • 26 November - 2 December

          PREDAVANJA:

          - ADT slovar,
           - BST, enojne rotacije, insert v koren in v list
          - brisanje iz BST, 
          - lomljena drevesa
          - rdeče-črna drevesa

          Laboratorijske vaje:

          - drevesa s kazalci

          • 3 December - 9 December

           PREDAVANJA:

           - AVL-drevesa
           - 2-3 drevesa, B drevesa

           - ADT prioritetna vrsta

           - kopica,  decrease key, gradnja kopice v linearnem času

           - heapsort,  dokaz spodnje meje Omega(n log n) = Omega(log n!)           Laboratorijske vaje:
           - zagovor prve seminarske naloge

           • 10 December - 16 December

            TA TEDEN NI PREDAVANJ


            LABORATORIJSKE VAJE:

            - binarna iskalna drevesa

            • 17 December - 23 December

             PREDAVANJA:

             - ADT disjunktne množice

             - implementacija z gozdom disjunktnih množic

             - usmerjeni grafi, ADT DIGRAPH
             - seznam sosednosti

             -  neusmerjeni grafi; ADT GRAPH

             - kritična pot


             Laboratorijske vaje: RČ drevo, AVL drevo, B-drevo

             • 24 December - 30 December

              Vesele praznike in SREČNO v Novem letu!

              • 31 December - 6 January

               PREDAVANJA:

               - Algoritem Dijkstra za gradnjo drevesa najkrajših poti

               - Minimalno vpeto drevo (MST)
               - Primov algoritem za MST

               - Kruskalov algoritem za MST


               Laboratorijske vaje:

               - vstavljanje elementov v kopico in odstranjevanje minimalnega elementa iz kopice
               - vstavljanje v koren BST
               - usmerjeni graf (programerski del)

               • 7 January - 13 January

                PREDAVANJA:

                - dokazovanje pravilnosti programov:
                   parcialna in totalna pravilnost, zančna invarianta, primeri


                • 14 January - 20 January


                 LABORATORIJSKE VAJE:
                 -zagovori 2. seminarske naloge